تاريخ : دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 7:19 | نویسنده : حافظ

 

 

 

 

ردیف

اطلاعات دفتر

اطلاعات تقسیمات کشوری

نشانی کامل پستی

تلفن

کد پستی ده رقمی

نام

شهرستان

بخش

دهستان

روستا

پیش شماره

شماره

1

خراشاد

بیرجند

مرکزی

خراشاد

خراشاد

ابتدای روستای خراشاد

562

5233333

9743138595

2

گاز ار

بیرجند

آؤین شهر

شاخنات

گاز ار

روستایی گازار

562

2273333

9748113116

3

گل

بیرجند

خوسف

گل

گل

روستایی گل

562

4253333

9734153973

4

مهموئی

بیرجند

آؤین شهر

شاخنات

مهموئی

روستای مهموئی

562

2283333

9748141739

5

نوفرست

بیرجند

مرکزی

نوفرست

نوفرست

روستای نوفرست

562

2243333

9743113846

6

شاخن

بیرجند

آؤین شهر

شاخنات

شاخن

روستای شاخن

562

2263201

9748135334

7

معصوم آباد

بیرجند

خوسف

معصوم آباد

معصوم آباد

روستایی معصوم آباد

562

4233333

9735161349

8

بجد

بیرجند

مرکزی

بجد

بجد

روستایی بجد

562

5213333

*

9

ماژان

بیرجند

خوسف

ماژان

ماژان

روستایی ماژان

562

4283333

9733198588

10

خنگ

بیرجند

مرکزی

القورات

خنگ

روستایی خنگ

562

2373333

9737189111

11

سیوجان

بیرجند

خوسف

ماژان

سیوجان

روستایی سیوجان

562

4243333

9735151676

12

میریک

بیرجند

مرکزی

گل

میریک

روستایی میریک

562

5313333

9748191111

13

معدن قلعه زری

بیرجند

خوسف

معدن قلعه زری

معدن قلعه زری

روستایی معدن قلعه زری

562

4333333

9733115165

14

اوجان

بیرجند

مرکزی

شاخنات

اوجان

روستایی اوجان

562

2423333

9748159119

15

ساقدر

بیرجند

مرکزی

شاخنات

ساقدر

روستایی ساقدر

562

5214000

9748156659

16

بیدخت

بیرجند

مرکزی

شاخنات

بیدخت

روستای بیدخت

562

5215000

*

17

خزان

بیرجند

مرکزی

شاخنات

خزان

روستایی خزآن

562

2424333

974816511

18

سرچاه تازان

بیرجند

مرکزی

شاخنات

سرچاه تازان

روستایی سرچاه تازان

562

3423333

9739115454

19

بویک وسطی

بیرجند

آرین شهر

شاخنات

بویک وسطی

روستایی بویک وسطی

562

2274333

9748155115

20

غیوک

بیرجند

مرکزی

القورات

غیوک

روستایی غیوک

562

5238333

9737181515

21

علی آبادزارعین

بیرجند

خوسف

معدن قلعه زری

علی آباد زارعین

روستایی علی آباد زارعین

562

4286000

9733173639

22

فلارگ

بیرجند

مرکزی

القورات

فلارگ

روستایی فلارک

562

2353333

*

23

بهدان

بیرجند

مرکزی

القورات

بهدان

روستایی بهدان

562

2434000

9717146373

24

اسو

بیرجند

مرکزی

القورات

اسو

روستایی اسو

562

2293333

9737133987

25

تقاب

بیرجند

خوسف

معصوم آباد

تقاب

روستایی تقاب

562

4234030

9735163453

26

فدشک

بیرجند

خوسف

خوسف

فدشک

روستایی فدشک

562

4263333

9735178389

27

گیو

بیرجند

خوسف

ماژان

گیو

روستایی گیو

562

3663333

9733184111

28

مزداب

بیرجند

مرکزی

القورات

مزداب

روستایی مزداب

562

2323333

9737111378

29

ساقی

بیرجند

مرکزی

القورات

ساقی

روستایی ساقی

562

5234000

9737185113

30

فریز

بیرجند

خوسف

گل

فریز

روستایی فریز

562

4253454

*

31

منصورآباد

بیرجند

قهستان

درخش

منصورآباد

روستایی منصورآباد

562

3315000

*

32

خور سرآباد

بیرجند

خوسف

خوسف

خور سرآباد

روستایی خورسرآباد

562

427333

*

33

نصرآباد

بیرجند

خوسف

خوسف

نصرآباد

روستایی نصرآباد

562

4223445

*

34

حاجی آباد

بیرجند

مرکزی

مرکزی

حاجی آباد

روستایی حاجی آباد

562

2257562

*

35

چهکند

بیرجند

مرکزی

مرکزی

چهکند

روستایی چهکند

 

 

*

36

نوغاب زیرگ

بیرجند

مرکزی

فشاررود

نوغاب زیرگ

روستایی نوغاب زیرک

562

5235333

9739168446

37

مرک

بیرجند

مرکزی

فشاررود

مرک

روستایی مرک

562

5218333

9739184449

38

چاج

بیرجند

مرکزی

مرکزی

چاج

روستایی چاج

562

2363333

9743185747

39

آفریز

قاین

سده

آفریز

آفریز

روستایی آفریز

562

5463333

9765174173

40

آبیز

قاین

زیرکوه

آبیز

آبیز

روستایی آبیز

562

56223333

*

41

اسفشاد

قاین

مرکزی

اسفاد

اسفشاد

روستایی اسفشاد

562

5433333

9761114915

42

بیهود

قاین

مرکزی

پسکوه

بیهود

روستایی بیهود

562

5383333

9764133635

43

شاهرخت

قاین

زیرکوه

پترگان

شاهرخت

روستایی شاهرخت

562

5643333

9768111155

44

افین

قاین

زهان

زهان

افین

روستایی افین

562

5493333

9769134747

45

موسویه

قاین

سده

آفریز

موسویه

روستایی موسویه

562

5323333

9763153184

46

شهرک قدس

قاین

سده

سده

شهرک قدس

روستایی شهرک قدس

562

5453333

*

47

پهنایی

قاین

مرکزی

پهنایی

پهنایی

روستایی پهنایی

562

5363333

*

48

کرغند

قاین

نیم بلوک

کرغند

کرغند

روستایی کرغند

562

5473333

9764111155

49

بهمن آباد

قاین

زیرکوه

شالکوه

بهمن آباد

روستایی بهمن آباد

562

5693333

*

50

فند خت

قاین

زیرکوه

شالکوه

فند خت

روستایی فندخت

562

5673333

9767195951

51

خشک

قاین

سده

سده

خشک

روستایی خشک

562

5443333

9763133133

52

باراز

قاین

مرکزی

پسکوه

باراز

روستایی بازار

562

5385333

*

53

برکوک

قاین

سده

سده

برکوک

روستایی برکوک

562

5253333

9763188691

54

اسفاد

قاین

زیرکوه

حایکویی

اسفاد

روستایی اسفاد

562

5683333

9763165669

55

بسکاباد

قاین

نیم بلوک

نیم بلوک

بسکاباد

روستایی بسکاباد

562

5273333

9766167111

56

تیغاب

قاین

سده

سده

تیغاب

روستایی تیغاب

562

5333333

9765111154

57

کبودان

قاین

زهان

افین

کبودان

روستایی کبودان

562

5553333

9769179783

58

کلاته نصیر

قاین

مرکزی

قاین

کلاته نصیر

روستایی کلاته نصیر

562

5382333

9761147813

59

بمرود

قاین

زیرکوه

زیرکوه

بمرود

روستایی بمرود

562

5663333

9767143359

60

تیغدر

قاین

سده

سده

تیغدر

روستایی تیغدر

562

5523333

9765134416

61

کره

قاین

مرکزی

قاین

کره

روستایی کره

562

5384333

9761166368

62

زول

قاین

مرکزی

قاین

زول

روستایی زول

562

5293333

9761154648

63

نوغاب پسکوه

قاین

مرکزی

پیشکوه

نوغاب پسکوه

روستایی نوغااب پسکوه

562

5543333

9764144643

64

دهشک جدید

قاین

نیم بلوک

نیم بلوک

دهشک جدید

روستایی دهشک جدید

562

5423333

9766186349

65

قومنجان

قاین

سده

پسکوه

قومنجان

روستایی قومنجان

562

5313333

9765166956

66

محمدآبادعلم

قاین

مرکزی

معیار

محمدآبادعلم

روستایی محمد آباد علم

562

5393333

9766195361

67

شیرک

قاین

زهان

زهان

شیرک

روستایی شیرک

562

5563333

*

68

استند

قاین

زیرکوه

شالکوه

استند

روستایی استند

562

56943333

*

69

عباس آباد

قاین

سده

سده

عباس آباد

روستایی عباس آباد

562

5255333

9769161114

70

سارجین

قاین

زهان

زهان

سارجین

روستایی سارجین

562

5563300

*

71

نیکر

قاین

مرکزی

قاین

نیکر

روستایی  نیکر

562

5465333

9769176374

72

فخران

قاین

زهان

زهان

فخران

روستایی فخران

562

5485333

9769176374

73

رزدنبل

قاین

مرکزی

قاین

رزدنبل

روستایی رزدنبل

562

5382333

*

74

سردوان

قاین

زهان

زهان

سردوان

روستایی سردوان

562

5485300

*

75

کارشک

قاین

نیم بلوک

نیم بلوک

کارشک

روستایی کارشک

562

5273333

*

76

تجن

قاین

مرکزی

قاین

تجن

روستایی تجن

562

5384333

9761175868

77

روم

قاین

سده

سده

روم

روستایی روم

562

5253333

9763145451

78

ارسک

بشرویه

مرکزی

ارسک

ارسک

روستایی ارسک

534

3243333

9783117556

79

رقه

بشرویه

مرکزی

رقه

رقه

روستایی رقه

534

3253333

9784113585

80

نیگنان

بشرویه

مرکزی

نیگنان

نیگنان

روستایی نیگنان

534

3283333

9787111155

81

عنی آباد

بشرویه

مرکزی

غنی آباد

عنی آباد

روستایی غنی آباد

534

3233333

9781111147

82

شهرک امام خمینی

بشرویه

مرکزی

غنی آباد

شهرک امام خمینی

شهرک امام

534

3273333

9781138744

83

کرند

بشرویه

مرکزی

کرند

کرند

روستایی کرند

534

3263333

9785111155

84

باغستان  علیا

فردوس

باغستان

باغستان علیا

باغستان علیا

روستایی باغستان علیا

534

2323201

9773191154

85

سرند

فردوس

باغستان

سرند

سرند

روستایی سرند

534

2383333

9776189949

86

مهوید

فردوس

باغستان

مهوید

مهوید

روستایی مهوید

534

2313333

9775133367

87

خانیک

فردوس

برون

خانیک

خانیک

روستایی خانیک

534

2413333

9774147984

88

برون

فردوس

برون

برون

برون

روستایی برون

534

2353333

9774111155

89

فتح آباد

فردوس

باغستان

فتح آباد

فتح آباد

روستایی فتح آباد

534

2343333

9775111155

90

مهرانکوشک

فردوس

برون

مهرانکوشک

مهرانکوشک

روستایی مهرانکوشک

534

2373333

9773184111

91

خانکوک

فردوس

خانکوک

خانکوک

خانکوک

روستایی خانکوک

534

2363333

9788114747

92

بادامک

فردوس

باغستان

باداموک

بادمک

روستایی بادامک

534

2343204

9775148587

93

انارستانک

فردوس

برون

انارستانک

انارستانک

روستایی انارستانک

534

2413204

9774144195

94

باغستان سفلی

فردوس

باغستان

باغستان سفلی

باغستان سفلی

روستایی باغستان سفلی

534

2324201

9773181173

95

خرو

فردوس

برون

خرو

خرو

روستایی خرو

534

2423333

9774161838

96

مزازسیدعلی

نهبندان

شوسف

دهک

مزازسیدعلی

روستایی مزار سید علی

562

6652000

9756167833

97

میغان

نهبندان

مرکزی

میغان

میغان

روستایی میغان

562

6313333

9758143979

98

دهک

نهبندان

شوسف

دهک

دهک

روستایی دهک

562

6633333

9757147111

99

بندان

نهبندان

بندان

بندان

بندان

روستایی یندان

562

6283333

9759133343

100

خوانشرف

نهبندان

مرکزی

نه

خوانشرف

روستایی بندان

562

6353333

975111546

101

طارق

نهبندان

شوسف

شوسف

طارق

روستایی طارق

562

5523333

9.7561E+10

102

بیچند

نهبندان

مرکزی

نه

بیچند

روستایی بیچند

562

6263333

9754113111

103

چهارفرسخ

نهبندان

مرکزی

نه

چهارفرسخ

روستایی چهارفرسخ

562

6323333

9754183111

104

رومه

نهبندان

مرکزی

میغان

رومه

روستایی رومه

562

6318000

9758146735

105

اسدآباد

نهبندان

مرکزی

نه

اسدآباد

روستایی اسدآباد

562

6293333

*

106

خونیک سفلی

نهبندان

مرکزی

نه

خونیک سفلی

روستایی خونیک سفلی

562

6226333

*

107

سیدال

نهبندان

مرکزی

میغان

سیدال

روستایی سیدال

562

6314333

9758161538

108

طبسین سفلی

نهبندان

مرکزی

بندان

طبسین سفلی

روستایی طبسین سفلی

562

6273333

*

109

ارویز

نهبندان

مرکزی

نه

ارویز

روستایی ارویز

562

6293511

*

110

برک

نهبندان

شوسف

دهک

برک

روستایی برکوک

562

6314200

9757117119

111

علی رئیس

نهبندان

مرکزی

نه

علی رئیس

روستایی علی رئیس

562

6323250

9754168418

112

تونسک

نهبندان

شوسف

دهک

تونسک

روستایی توتسک

562

6633310

*

113

گونه

نهبندان

مرکزی

نه

گونه

روستایی گونه

562

6258444

*

114

چاهشند

نهبندان

مرکزی

بندان

چاهشند

روستایی چاهشند

562

6274333

9759151199

115

چاهداشی

نهبندان

مرکزی

نه

چاهداشی

روستایی چاهداشی

562

6233333

 

116

مصعبی

سرایان

آیسک

مصعبی

مصعبی

خیابان مخابرات روستای مصعبی

562

8273333

9776111115

117

بغداده

سرایان

آیسک

آیسک

بغداده

خیابان نادمی 2

562

8293333

9779164991

118

کریمو

سرایان

آیسک

مصعبی

کریمو

روستای کریمو

562

8323333

9776131155

119

دوست آباد

سرایان

سه قلعه

دوکوهه

دوست آباد

روستایی دوست آباد

562

843333

9789193133

120

بسطاق

سرایان

سه قلعه

دوکوهه

بسطاق

بلوار امام رضا (ع) روستایی بسطاق

562

8313333

9789167187

121

دوحصاران

سرایان

آیسک

آیسک

دوحصاران

خیابان قدس

562

8333333

9779154169

122

زنگو

سرایان

سه قلعه

سه قلعه

زنگو

روستایی زنگو

562

8353333

9789163933

123

چرمه

سرایان

آیسک

مصعبی

چرمه

روستایی چرمه

 

2823333

9778117585

124

چنشت

سربیشه

مود

نهارجان

چنشت

روستایی چنشت

562

3633333

9749115871

125

سلم آباد

سربیشه

مرکزی

مومن

سلم آباد

روستایی سلم آباد

562

3654200

9741186133

126

درح

سربیشه

مرکزی

درح

درح

روستایی درح

562

3643333

9738114854

127

رزق

سربیشه

مود

نهارجان

رزق

روستایی رزق

562

2385333

9749157689

128

بیژائم

سربیشه

مود

مود

بیژائم

روستایی بیژائم

562

3634200

9731115147

129

نازدشت

سربیشه

مرکزی

مون آباد

نازدشت

روستایی نازدشت

562

3647333

9738174678

130

ماخونیک

سربیشه

مرکزی

درح

ماخونیک

روستایی ماخونیک

562

3647333

9738174678

131

مختاران

سربیشه

مود

نهارجان

مختاران

روستایی مختاران

562

2383333

9749189584

132

درخش

درمیان

قهستان

درخش

درخش

روستایی درخش

562

3233333

*

133

گزیک

درمیان

گزیگ

گزیک

گزیک

روستایی گزیک

562

3263333

9746111155

134

نوغاب هندوالان

درمیان

مرکزی

گزیک

نوغاب هندوالان

روستایی  نوغاب هندوالان

562

3273333

*

135

طبس مسینا

درمیان

گزیگ

گزیک

طبس مسینا

روستایی طبس مسینا

562

3253333

*

136

درمیان

درمیان

مرکزی

درمیان

درمیان

روستایی درمیان

562

3243333

9744118671

137

نوزاد

درمیان

قهستان

درخش

نوزاد

روستایی نوزاد

562

3283333

9745143383

138

بورنگ

درمیان

قهستان

درخش

بورنگ

روستایی بورنگ

562

3343333

9745133137

139

براندود

درمیان

قهستان

درخش

براندود

روستایی براندود

562

3395333

9747169139

140

آواز

درمیان

گزیگ

گزیک

آواز

روستایی آواز

562

3353333

9746143566

141

نصرالدین

درمیان

گزیگ

گزیک

نصرالدین

روستایی نصرالدین

562

3433333

9746133581

142

دستگرد

درمیان

گزیگ

گزیک

دستگرد

روستایی دستگرد

562

3293333

9744171348

143

کوشکک

درمیان

گزیگ

گزیک

کوشکک

روستایی کوشکک

562

3316033

9747188537

144

هندوالان

درمیان

مرکزی

درمیان

هندوالان

روستایی هندوالان

562

3383333

9745161114

145

فورگ

درمیان

مرکزی

درمیان

فورگ

روستایی فورگ

562

3323333

9744174833

146

نگینان

درمیان

قهستان

درخش

نگینان

روستایی نکینان

562

3312200

*

147

گسک

درمیان

قهستان

درخش

گسک

روستایی گسگ

562

2393333

9745153163

148

گیت

درمیان

قهستان

درخش

گیت

روستایی گیت

562

3317333

9747193133

149

تخته جان

درمیان

قهستان

درخش

تخته جان

روستایی تخته جان

562

3313333

9747143111

150

خوان

درمیان

قهستان

درخش

خوان

روستایی خوان

562

3393333

9747164491

151

شیرک

درمیان

قهستان

درخش

شیرک

روستایی شیرک

562

2328333

*

152

دره عباس

درمیان

قهستان

درخش

دره عباس

روستایی دره عباس

562

3318333

9745149977

153

سیدان

درمیان

قهستان

درخش

سیدان

روستایی سیدان

562

3315197

9745183379

154

تاغان

درمیان

مرکزی

درمیان

تاغان

روستایی تاغان

562

32223701

974416373

155

خونیکسار

درمیان

قهستان

درخش

خونیکسار

روستایی خونیکسار

562

2326000

9747195113

156

مسک

درمیان

مرکزی

درمیان

مسک

روستایی مسگ

562

3373333

9745169111